Trendy v současném řízení managementu

Facility management –disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. Jedná se o integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. Jedná se o metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. Facility management má za cíl integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnosti společnosti. Jedná se o oblast řízení, která komplexně plánuje a následně provozuje veškeré podpůrné činnosti, jež představují procesy, které se provádět musí, avšak management podniku zatěžují. Jedná se o zabezpečení služeb, které zvyšují komfort jednotlivých pracovišť a tím i výkonnost pracovníků. Patří sem správa nemovitostí, areálů, veškerého majetku, obslužné služby, informační technologie, stěhování apod.

zaměstnanci

Metoda Reengineering– pod tímto pojmem se rozumí absolutní, zásadní změna podnikových procesů. Používá se při modernizaci či ozdravění podniku s cílem dosáhnout dramatického zlepšení. Forma je postavena na těchto faktorech: osobní odpovědnost, sebedůvěra, ochota přijmout riziko a snaha inovovat.
Interim manažer –nástroj řízení firmy, který je na dobu určitou začleněný do hierarchie podniku a představuje určitou formu outsourcingu v oblasti řízení. Manažer je najatý z externích zdrojů na konkrétní řídící úkol s časově omezenou dobou. V rámci činnosti plní úkoly a je podřízený majiteli podniku, kterému předkládá návrhy na schválení. Jedná se v podstatě o novou strategii, která vede k úpravě podnikové struktury. Vzniká pouze malý tým lidí, který řeší většinou nepříjemné úkoly, jako je zeštíhlování manažerské struktury, řízení nových projektů, posílení podniku při krizi aj. Výhodou je rychlý nástup a rychlé zpracování, široké profesní zkušenosti, nalézání nových přístupů k řešení, neosobní přístup k řešení problémů bez citových vazeb. Nevýhodou může být proniknutí do určitých důvěrných obchodních a technologických informací a jejich zneužití.

práce

Franchising –manažerská metoda, jejíž podstatou je organizační spojení jednoho ekonomicky silného partnera s dobrým postavením na trhu a se zájmem rozšiřovat distribuci své produkce s partnerem či větším počtem partnerů slabých, kteří jsou schopni zajistit prakticky okamžité rozšíření sítě provozoven poskytovatele a zabezpečit rychlý výskyt jeho značky na místech, kde by se prezentoval jen s nepoměrně většími náklady. Předností je kombinace výhod podnikání malého a velkého podniku, posílení samostatnosti provozu v maloobchodě apod. základem franchisingu je franchisingová smlouva, která obsahuje licenční prvky a řeší práva a povinnosti smluvních stran.